KAportal OGLAS ZA PRODAJU NEKRETNINE U KARLOVCU | Karlovački informativni web portal

OGLAS ZA PRODAJU NEKRETNINE U KARLOVCU

dav

Na temelju odluke Odbora vjerovnika od dana 4. lipnja 2019. godine stečajni upravitelj LORIS RAK iz Rijeke, Zagrebačka 18, OIB: 81830822007, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom ORTIS COMMERCE d.o.o. u stečaju Čavle, Kikovica bb, OIB: 27408374267 objavljuje sljedeći

OGLAS

ZA PRODAJU NEKRETNINE

PREDMET PRODAJE

Prodaje se sljedeća nekretnina stečajnog dužnika:

 • k.č.br. 2007/8, oznake zemljišta „struga, poslovna zgrada, dvorište“, površine 1333 m2 , upisana u zk.ul.br. 2262, k.o. 313173 KARLOVAC I, zemljišnih knjiga Općinskog suda u Karlovcu, zemljišnoknjižni odjel Karlovac.

  Navedena nekretnina prikazana je u izvatku iz zemljišne knjige koji čini PRILOG 1. ovom oglasu.

  Procjena vrijednosti nekretnine čini PRILOG 2. ovom oglasu.

  UVJETI PRODAJE

  Prodaja nekretnine obavit će se na temelju prikupljanja pisanih ponuda.

  Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi 1.835.000,00 (milijunosamstotridesetpettisuća) kuna.

  Nekretnina se ne može prodati ispod utvrđene vrijednosti.

  Ponude se dostavljaju neposredno u ured stečajnog upravitelja tijekom radnog vremena ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja:

  Loris Rak, stečajni upravitelj

  Zagrebačka ulica 18

  51000 Rijeka

  s naznakom

  ponuda za nekretninu – ORTIS COMMERCE d.o.o. u stečaju – ne otvarati“

  te imenom i prezimenom, odnosno nazivom ponuditelja.

  Pravo podnijeti ponudu imaju sve pravne i fizičke osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 10% od utvrđene vrijednosti.

  Jamčevinu je potrebno uplatiti na žiro račun stečajnog dužnika IBAN: HR2525000091101389505 otvoren kod ADDIKO BANKA d.d. Zagreb, primatelj : ORTIS COMMERCE d.o.o. u stečaju, opis plaćanja: 14_St-91/12 – jamčevina najkasnije do 17. srpnja 2019. godine.

  Ponuda se mora dostaviti stečajnom upravitelju do zaključno 19. srpnja 2019. godine u 12:00 sati. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir neovisno o načinu njihove dostave (preporučena pošta; kurirska služba i sl.)

  Javno otvaranje ponuda održat će se dana 19. srpnja 2019. godine u 12:00 u uredu stečajnog upravitelja u Rijeci, Zagrebačka ulica 18.

  Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu, mjesto sjedišta, OIB, broj računa (IBAN), puno ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje te kontakt broj telefona i/ili kontakt e-mail, kao i ponuđenu cijenu sve na obrascu koji je sastavni dio ovog Oglasa.

  O rezultatu ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog otvaranja ponuda putem kontakt e-maila.

  Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu.

  Ponuditelj čija se ponuda prihvati biti će pozvan na sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnine.

  U slučaju odustanka od sklapanja ugovora o kupoprodaji, stečajni dužnik zadržava jamčevinu u cijelosti.

  Ugovor o kupoprodaji ovjeriti će se kod javnog bilježnika na teret kupca.

  Poreze, pristojbe i troškove u svezi s prodajom dužan je platiti kupac.

  Nekretnina je oglašena na web stranici www.prodajaustecaju.com, a može se razgledati neposredno na licu mjesta uz prethodnu najavu putem maila prodajaustecaju@gmail.com.

  Sponzorirani članak