Nekategorizirano

HEP - operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Karlovac - OGLAS o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine

HEP - operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Karlovac -
OGLAS o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine

HEP – OPERATOR DISTIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., Elektra Karlovac, Karlovac, Vladka Mačeka 44, OIB:46830600751, temeljem suglasnosti predsjednika Uprave HEP-a d.d. od 25.10.2017. objavljuje

OGLAS

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine

1. Predmet natječaja je prodaja:

- k.č.br. 2534/2, put, M.Laginje ul., površine 94 m2, upisana u z.k.ul. 2537, k.o. Karlovac I

Nekretnina se prodaje u viđenom stanju što isključuje naknadne prigovore kupca.

2. Početna kupoprodajna cijena nekrenine iznosi 11.000,00 kn (slovima:jedanaesttisućakuna)

3. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve domaće i strane fizičke i pravne osobe koje na temelju važećih propisa mogu stjecati vlasništvo na nekretninama na području Republike Hrvatske.

4. Ponuda obvezno mora sadržavati:

- ime, prezime, adresu, OIB ponuđača, odnosno tvrtku pravne osobe sa adresom i

naznakom odgovorne osobe

- izvornik ili presliku rješenja o registraciji, odnosno izvornik ili presliku izvadka iz

odgovarajućeg registarskog upisnika za pravne osobe

- dokaz o državljanstvu za fizičke osobe (preslika osobne iskaznice ili domovnice)

- izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete i pravila natječaja

- iznos ponuđene cijene koja ne može biti niža od utvrđene početne kupoprodajne cijene

5. Ponude se dostavljaju  u zatvorenoj omotnici  uz naznaku: »Ponuda za kupnju nekretnine – ne otvarati«, na adresu: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Karlovac, Vladka Mačeka 44, Karlovac, preporučenom pošiljkom ili na uruđbeni zapisnik HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektre Karlovac, Karlovac, Vladka Mačeka 44.

6. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 dana od dana objave natječaja do 12,00 sati.

7. Javno otvaranje ponuda biti će dana 20.12.2017.g. u 12,00 sati u prostorijama HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektre Karlovac, Karlovac, Vladka Mačeka 44, II kat, soba 4. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici.

8. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona u kojoj bude ponuđen najveći iznos kupoprodajne cijene u odnosu na početnu kupoprodajnu cijenu.

9. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

10. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude biti će dostavljena svim ponuditeljima.

11. Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija dužan je u roku 15 dana od dana dostave Odluke o odabiru najpovoljnije ponude zaključiti Ugovor o kupoprodaji nekretnine.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku 15 dana od dana zaključivanja ugovora uplatiti kupoprodajnu cijenu na račun prodavatelja nekretnine. Nakon uplate kupoprodajne cijene prodavatelj se obvezuje dati kupcu potvrdu s tabularnom izjavom kojom se dozvoljava uknjižba prava vlasništva.

12. Porez na promet nekretnina kao i troškove uknjižbe prava vlasništva snosi kupac.

13. Sve dodatne informacije o natječaju mogu se dobiti na telefon broj 047/661-131.

Sponzorirani oglas

Izdvojeno


Dodavanje novih komentara je onemogućeno.