PROMO

DESET GODINA ČISTIH RIJEKA

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Karlovca i Duge Rese u deset godina rada pročistio je 62,4 milijuna kubika otpadnih voda

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Karlovca i Duge Rese u deset  godina rada pročistio je 62,4 milijuna kubika otpadnih voda
ViK

Time se poboljšava kvaliteta vodotoka, daje doprinos u očuvanju okoliša, omogućuje razvoj turističkih potencijala i podiže kvaliteta života.

Održiva, zdrava i zelena  budućnost smjer je kojim je Karlovac čvrsto krenuo  prije jednog desetljeća kroz realizaciju EU projekta u domeni zaštite prirode i okoliša. Zahvaljujući ISPA projektu , 2021.godina protječe u znaku važnog jubileja- 10 godina rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Naime, 30.5.2011. prva otpadna voda iz Duge Rese i Karlovca dvama kolektorima : Grad i Južni kolektor pristigla je na kompleks smješten u karlovačkom naselju Gornje Mekušje. Do danas, ovaj saveznik naših bisera- rijeka i okoliša, pročistio je  62,4 milijuna kubika otpadne vode, one koja je nekad zajedno sa otpadom završavala u rijeci Kupi.

Podsjetimo, ISPA ili Program za vode i otpadne vode Grada Karlovca prvi je projekt u RH iz područja zaštite prirode i okoliša sufinanciran sredstvima EU, tada iz pred pristupnog fonda ISPA. Osim UPOV-a, izgrađeno je 10 km sustava vodoopskrbe, 10 km sustava odvodnje, 8 crpnih stanica odvodnje te nabavljena vozila  i oprema za održavanje novog sustava.

Uređaj ima 3 stupnja pročišćavanja- mehanički, biološki i kemijski. Otpadna voda najprije prolazi mehanički predtretman koji se sastoji od rešetki, zatim uklanjanja pijeska i masti. Potom kreće biološka obrada, postupcima aeracije, izmjene anaerobnih, anoksičnih i aerobnih uvjeta te taloženjem dolazimo do čiste vode na izlazu te mulja, kao nusprodukta pročišćavanja. 

Otpadna voda prije ikakve obrade sadrži krupni i sitni komunalni otpad, pijesak, masnoće, organske tvari te visoku razinu fosfora i dušika. Kroz tri stupnja pročišćavanja uklanja se otpad, razgrađuju organske tvari i smanjuju nutrijenti fosfor i dušik te se u Kupu ispušta čista voda.

Time se poboljšava kvaliteta vodotoka, daje doprinos u očuvanju okoliša, omogućuje razvoj turističkih potencijala i podiže kvaliteta života.

Prije izgradnje pročistača, otpadna voda  i sav otpad koji je u njoj završavao, ispuštala se bez ikakvog tretmana u naše rijeke. Danas je grad na četiri rijeke  u nacionalnom vrhu gledano po obuhvatu, stupnju i uspješnosti pročišćavanja otpadnih voda. Pokazatelji uspješnosti su uklanjanje  organskog opterećenja koje je  iznad 95%, dok je uklanjanje dušikove tvari i fosfora  na 80% .

DESET GODINA RADA U BROJKAMA

62,4  milijuna m3 pročišćene otpadne vode. 

Otpad

Na mehaničkom pred tretmanu Uređaja u deset godina izvučeno je više od 1.200 tona krupnog i sitnog otpada te pijeska, što bi sve, da nema Uređaja, završilo u rijeci Kupi. 
Ukupno iz sustava odvodnje u tom razdoblju izvučeno je više od 20.000 t otpada.

Mulj

Izdvojeno je ukupno 20.000 tona mulja nastalog u procesu pročišćavanja koji je strojno dehidriran na maseni udio suhe tvari od 25%. 

Bioplin

Do sada je proizvedeno više od 1,8 milijuna m3 bioplina koji je iskorišten za zagrijavanje mulja (anaerobnu stabilizaciju) i grijanje  prostorija UPOV-a tijekom zime.

BLISKA BUDUĆNOST

U sklopu projekta“ Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac- Duga Resa „ gradi se postrojenje  za sušenje mulja koje će koristiti sunčevu energiju i dopunsku toplinsku energiju  postojećeg bioplinskog postrojenja. Time će se realizirati stupanj obrade mulja sa 90% suhe tvari.  Volumen mulja tako će smanjiti 3 do 4 puta pa će se znatno smanjiti troškovi njegovog daljnjeg odlaganja, odnosno zbrinjavanja. Kroz isti projekt nabavit će se nova mjerna oprema, a sve navedeno utjecat će na još bolji rad pročistača u službi zdravlja rijeka, građana i okoliša.

Izdvojeno


Dodavanje novih komentara je onemogućeno.