PROMO

ELEKTRA KARLOVAC

Dokumentacija za nadmetanje - zbrinjavanje metalnog i ostalog otpada

Dokumentacija za nadmetanje - zbrinjavanje metalnog i ostalog otpada

 

ELEKTRA KARLOVAC

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE 

ZBRINJAVANJE METALNOG I OSTALOG OTPADA

 

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.. 

Preuzmite pojašnjenje... 

SADRŽAJ DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

I. UPUTA ZA IZRADU PONUDE

 1. Podaci o Prodavatelju

 2. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s Ponuditeljima

 3. Predmet prodaje

 4. Pravo sudjelovanja

 5. Uvjeti sposobnosti za sudjelovanje

 6. Ponuda

 7. Cijena

 8. Plaćanje, mjesto i rok otpreme

 9. Valjanost ponude

 10. Kriterij odabira

 11. Jezik

 12. Dostava ponuda

 13. Otvaranje ponuda

 14. Izjave

 15. Pregled i ocjena ponuda

 16. Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju

 17. Ostali bitni uvjeti

II. PONUDA

 1. Obrazac ponude

 2. Specifikacija otpada

 3. Podaci o Ponuditelju

 4. Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta

III. PRIJEDLOG UGOVORA

I. UPUTA ZA IZRADU PONUDE

 1. Podaci o Prodavatelju

  1. Naziv Prodavatelja: HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ELEKTRA KARLOVAC (u daljnjem tekstu Prodavatelj)

  2. Sjedište Prodavatelja: V. Mačeka 44, 47000 Karlovac

  3. OIB Prodavatelja: 46830600751

  4. Broj telefona Prodavatelja: 047/661-182

 1. Podaci o komunikaciji s Ponuditeljima

  1. Ponuditelj može od Prodavatelja zatražiti pojašnjenje bilo kojeg dijela Dokumentacije za nadmetanje isključivo slanjem upita na adresu elektroničke pošte:

[email protected]

 1. Predmet prodaje

  1. Predmet prodaje je selektirani i neselektirani neopasni metalni otpad koji se prikuplja tijekom godine. Sastavni dio ove dokumentacije je okvirna specifikacija sa opisom materijala koji se prikupljaju i prodaju tijekom godine, a konačne količine pojedinih stavki mogu biti i veće ili manje od navedenih. Otprema se vrši po zahtjevu ovlaštenih osoba prodavatelja, nakon što se napune kontejneri za prikupljanje. Potom se otpremljena roba obračunava kupcu.

 1. Pregled materijala koji se prodaju moguće je obaviti svaki radni dan do roka za predaju ponuda, u vremenu od 7:00 do 15:00 sati, uz najavu osobi zaduženoj za komunikaciju (preporuka je da se ukoliko je potrebno traži fotodokumentacija). Predmetni materijali se prikupljaju na četiri lokacije:

1. Elektra Karlovac, Vladka Mačeka 44, sjedište

2. Vojnić, Miroslava Krleže 2,

3. Slunj, 14. Domobranska pukovnija 22

4. Ogulin, Ivane Brlić Mažuranić 5 (Žegar bb – skladište)

5. Jastrebarsko, Cvetkovačka 2 A

6. Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 47

7. Ozalj, Kurilovac 14 (Kolodvorska bb – skladište)

Ponudom treba obuhvatiti odvoz i otkup otpadnih materijala iz svih sedam lokacije.

 1. Pravo sudjelovanja

  1. U ovom postupku javne prodaje mogu sudjelovati sve pravne osobe koje su dokazale poslovnu sposobnost u skladu s odredbama navedenim u ovoj dokumentaciji.

 2. Uvjeti sposobnosti za sudjelovanje

  1. Ponuditelj je u svojoj ponudi obavezan priložiti dokaze kojima dokazuje svoju pravnu i poslovnu sposobnost.

  2. Dokazi sposobnosti moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

  3. Ponuditelju je dopušteno dostavljanje neovjerenih preslika traženih dokaza sposobnosti. Prodavatelj zadržava pravo, od odabranog Ponuditelja, prije sklapanja ugovora, zatražiti dostavu izvornika priloženih dokaza sposobnosti, a Ponuditelj se obvezuje, u zadanom roku, iste dostaviti. Ukoliko Ponuditelj na zahtjev Prodavatelja, ne dostavi izvornike u ponudi priloženih dokaza sposobnosti, Prodavatelj polaže pravo na jamstvo za ozbiljnost ponude.

 1. Dokazi sposobnosti

Pravna i poslovna sposobnost

 1. Izvod iz poslovnog, sudskog (trgovačkog), strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra, kojim ponuditelj dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti prikupljanja i zbrinjavanja otpada

Ovlaštenje

 1. Ponuditelj je dužan priložiti valjanu dozvolu za gospodarenjem svim neopasnim otpadom koji je naveden po ključnim brojevima u specifikaciji otpada, izdanu od nadležnog upravnog tijela temeljem Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21), Pravilnika o katalogu otpada (NN 90/15) i Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 81/20).

Ukoliko ponuditelj nastupa kao ovlašteni zastupnik druge tvrtke, u ponudi je dužan dostaviti ovlaštenje ili drugi dokument iz kojeg je isto vidljivo.

 1. Ponuda

  1. Ponuditelj je dužan izraditi jedinstvenu ponudu za cjelokupan predmet prodaje.

  2. Ponudu je potrebno izraditi u papirnatom obliku i mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ponuda mora biti izrađena na podlozi Dokumentacije za nadmetanje preuzetoj od Prodavatelja.

  3. Ponuditelj je dužan izraditi jedan primjerak ponude u izvorniku.

  4. Dokumenti koji su sastavni dio ponude moraju biti pisani ili tiskani neizbrisivom tintom.

  5. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova, brojeva ili otiska). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe Ponuditelja.

  6. Ponuditelj ne smije mijenjati, brisati ili dopisivati originalni tekst Dokumentacije za nadmetanje ili bilo kojeg obrasca iz Dokumentacije za nadmetanje, jer će u protivnom ponuda biti u cijelosti odbačena kao neprihvatljiva.

  7. Ponuda mora sadržavati:

   1. Ponudu u skladu s «Obrascem ponude» koji je sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje, ispunjen u skladu sa zahtjevima iz ove Dokumentacije, koji će ujedno biti i prva stranica ponude,

   2. Specifikaciju u skladu s «Obrascem ponude - specifikacija» koji je sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje, ispunjenu u skladu sa zahtjevima iz ove Dokumentacije,

   3. Dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost ponude.

   4. Dokumente kojima se dokazuje sposobnost (registracija i dozvole)

   5. Podatke o Ponuditelju prema obrascu «Obrazac ponude - podaci o Ponuditelju» koji je sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje,

   6. Izjavu o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta prema obrascu «Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta» koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje,

   7. Ovjeren i od strane ovlaštene osobe Ponuditelja potpisan «Prijedlog ugovora» koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje,

  8. Ponudu je potrebno dostaviti do krajnjeg roka i na adresu za dostavu ponuda navedenim u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje, u papirnatom obliku i u jednom izvornom primjerku.

  9. Ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom Ponuditelja, evidencijskim brojem nadmetanja kojeg je naručitelj dodijelio nadmetanju, naznakom predmeta prodaje i naznakom "ne otvaraj".

  10. Ako omotnica nije označena u skladu sa zahtjevima iz ove Dokumentacije za nadmetanje, Prodavatelj ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju gubitka ili preranog otvaranja ponude.

  11. Ukoliko Ponuditelj zatraži od Prodavatelja potvrdu o zaprimanju ponude, Naručitelj će to neodgodivo učiniti.

  12. Ponude se izrađuju bez naknade.

 2. Cijena

  1. Način izračuna cijene:

   1. Ukupna cijena prodaje se određuje na temelju specificiranih količina pojedinih materijala i predstavlja okvirnu cijenu. U cijenu se ne uključuje porez na dodanu vrijednost.

   2. Ponuditelj je dužan za svaku stavku troškovnika iskazati jediničnu cijenu koje zbrajanjem daju cijenu ponude,

  2. Troškove utovara i otpreme, odnosno odvoženja opreme i materijala snosi Ponuditelj.

  3. Jedinične cijene i cijena ponude moraju biti izražene u kunama i ne mogu se mijenjati tijekom cijelog perioda trajanja ugovora.

  4. Ponuditelj će cijenu ponude i ukupnu cijenu ponude, brojkama i slovima, upisati u obrazac ponude. Ako se iznosi u brojkama i slovima razlikuju, mjerodavan je iznos izražen slovima.

  5. U Obrascu ponude - specifikaciji ponuditelj treba za svaku pojedinu vrstu otpada ispuniti jediničnu cijenu te ukupnu cijenu ponude,

  6. Ako Ponuditelj ne postupi u skladu sa zahtjevima iz ove točke, ili promijeni tekst ili količine navedene u Obrascu ponuda će biti odbačena kao neprihvatljiva,

 3. Plaćanje, mjesto i rok otpreme

  1. Odabrani Ponuditelj je dužan iznos pojedinog računa uplatiti najkasnije u roku od petnaest dana (15) dana od nastanka DVO-a.

  2. Mjesta preuzimanja specificiranog otpada su:

 4. Elektra Karlovac, Vladka Mačeka 44, sjedište

 5. Vojnić, Miroslava Krleže 2,

 6. Slunj, 14. Domobranska pukovnija 22

 7. Ogulin, Ivane Brlić Mažuranić 5 (Žegar bb – skladište)

 8. Jastrebarsko, Cvetkovačka 2 A

 9. Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 47

 10. Ozalj, Kurilovac 14 (Kolodvorska bb – skladište)

 11. Valjanost ponude

  1. Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 30 dana od dana otvaranja ponuda. Ponude s kraćim rokom valjanosti bit će odbačene kao neprihvatljive.

  2. Prodavatelj može zatražiti od Ponuditelja primjereno produženje roka valjanosti ponude.

  3. Kriterij odabira je najviša ponuđena cijena ponude koja je ocijenjena pravilnom, a ponuditelj sposobnim.

  4. Prodavatelj će odabrati jednu najpovoljniju ponudu za predmet prodaje.

 1. Jamstva

  1. Ponuditelj će u svrhu jamstva za ozbiljnost ponude priložiti solemniziranu bjanko zadužnicu ili uplatiti novčani polog.

  2. Prodavatelj može polagati pravo na iznos jamstvo u slučaju:

   1. ako Ponuditelj opozove ili izmijeni ponudu poslije roka za dostavu ponuda i prije isteka roka valjanosti ponude,

   2. ako odabrani Ponuditelj

    1. na zahtjev Prodavatelja ne dostavi izvornike u ponudi priloženih dokaza sposobnosti ili

    2. odbije prihvatiti ugovor ili

 2. Ponuditelj će se u sklopu Obrasca ponude obvezati da će, ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, uz ugovor dostaviti jamstvo za uredno izvršenje ugovora u vidu solemnizirane bjanko zadužnice ispunjene na iznos od 10 % vrijednosti ponude – ugovora.

 3. Prodavatelj će Ponuditeljima čija ponuda nije odabrana, jamstvo za ozbiljnost ponude vratiti (bez kamata-ukoliko se radi o novčanom pologu) u roku osam (8) dana od dana odluke o odabiru ili poništenju. Jamstvo Ponuditelja čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija bit će vraćeno u roku od osam (8) dana od podmirenja računa za prve otpreme robe.

 

 1. Jezik

  1. Ponude se u cijelosti obvezno podnose na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 2. Dostava ponuda

  1. Krajnji rok za dostavu ponuda: 21.10.2022. do 09:00 sati.

  2. Adresa/mjesto za dostavu ponuda: Urudžbeni zapisnik Naručitelja na adresi: HEP–ODS d.o.o., Elektra Karlovac, Vladka Mačeka 44, 47000 Karlovac

  3. Otvaranje ponuda nije javno i održati će se dana 21.10.2022. u 09:00 sati u prostorijama prodavatelja u Karlovcu, Vladka Mačeka 44, 47000 Karlovac

  4. Smatrat će se da su u propisanom roku dostavljene ponude koje do roka navedenog u ovoj točki budu zaprimljene na urudžbeni zapisnik Prodavatelja.

  5. Svaka ponuda zaprimljena nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda obilježit će se kao zakašnjelo pristigla ponuda, neće se razmatrati i biti će neotvorena vraćena Ponuditelju.

  6. Odustajanje od ponude između krajnjeg roka za dostavu ponude i datuma isteka valjanosti ponude rezultira polaganjem prava Prodavatelja na jamstvo za ozbiljnost ponude.

 3. Otvaranje ponuda

  1. Ponude će se otvarati prema redoslijedu zaprimanja iz upisnika o zaprimanju.

  2. Ponuda pristigla nakon isteka roka za otvaranje ponuda neće se otvarati i obilježit će se kao zakašnjela ponuda te će se odmah vratiti Ponuditelju koji ju je dostavio.

  3. Otvorene ponude označit će se rednim brojevima sukladno redoslijedu upisa u upisnik.

  4. Prodavatelj će o postupku otvaranja ponuda sačiniti Zapisnik o otvaranju ponuda.

 4. Izjave

  1. Ponuditelj će u sklopu svoje ponude dati izjavu o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta iz Dokumentacije u skladu s obrascem koji je sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.

  2. Ponuditelj će u sklopu svoje ponude priložiti obrazac s podacima o Ponuditelju u skladu s obrascem koji je sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.

 5. Pregled i ocjena ponuda

  1. Pregled i ocjenu ponuda obaviti će povjerenstvo i/ili, ukoliko bude potrebno, neovisne stručne osobe.

  2. Povjerenstvo će provjeriti:

   1. da je završio postupak otvaranja ponuda, da je isti bio pravovremen i proveden u skladu sa odrednicama ove Dokumentacije za nadmetanje te da je sastavljen Zapisnik s otvaranja ponuda u skladu sa odrednicama ove Dokumentacije,

   2. da su sve ponude dostavljene do krajnjeg roka za dostavu ponuda,

   3. da su sve ponude dostavljene u obliku i na način propisan ovom Dokumentacijom za nadmetanje,

   4. da su ponuda i specifikacija ispunjeni u skladu sa zahtjevima i na način propisan ovom Dokumentacijom za nadmetanje,

   5. da je Ponuditelj temeljem dokumenata priloženih u skladu sa zahtjevima navedenim u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje dokazao svoju sposobnost.

   6. da je ponuda cjelovita, dostavljena na izvornoj dokumentaciji, uvezana i označena u skladu s ovom Dokumentacijom za nadmetanje te da nema odstupanja ili nedopuštene dijelove,

   7. sve ponude u odnosu na računsku ispravnost. Prodavatelj će ispraviti računske pogreške koje otkrije i o tome odmah pisanim putem obavijestiti Ponuditelja čija je ponuda ispravljena, te će od Ponuditelja zatražiti da u roku od tri dana od dana primitka obavijesti potvrdi prihvaćanje ispravka računske pogreške. Ukoliko Ponuditelj odbije ili propusti prihvatiti prihvaćanje ispravka računske pogreške, ponuda tog Ponuditelja bit će isključena.

  3. Prodavatelj će ponudu ocijeniti prihvatljivom ako je Ponuditelj ocijenjen sposobnim i ako ponuda udovoljava svim traženim zahtjevima navedenim u Dokumentaciji za nadmetanje.

  4. Ako ponuda nije u skladu sa zahtjevima iz Dokumentacije za nadmetanje, Prodavatelj će je isključiti iz daljnjeg razmatranja i ocijeniti kao neprihvatljivu.

  5. Prodavatelj može od Ponuditelja zahtijevati pisano pojašnjenje ponude, a koje se odnosi na dokumente koje je Ponuditelj predao u svojoj ponudi u svrhu ispunjenja postavljenih uvjeta sposobnosti.

  6. Postupak pregleda i ocjene ponuda sve do donošenja Odluke o odabiru ili poništenju postupka nabave je povjerljiv.

 6. Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju

  1. U skladu s nalazima Povjerenstva koje je izvršilo pregled i ocjenu ponuda navedenim u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, Prodavatelj će kao najpovoljniju ponudu za predmet prodaje ocijeniti jednu prihvatljivu ponudu s najvišom cijenom ponude.

  2. Krajnji rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju je deset (10) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

  3. Prodavatelj će nakon postupka pregleda i ocjene ponuda donijeti odluku o odabiru, odnosno odluku o poništenju.

  4. Prodavatelj može od Ponuditelja tražiti produženje roka valjanosti ponude.

  5. Odluka o odabiru, odnosno odluka o poništenju bit će dostavljena svim Ponuditeljima preporučenim pismom poštom s povratnicom.

 7. Ostali bitni uvjeti

  1. Od Ponuditelja se očekuje da pregleda Dokumentaciju za nadmetanje, uključujući sve upute, obrasce, uvjete i specifikacije. Propust da se u ponudi ne prilože sve informacije tražene u Dokumentaciji za nadmetanje ili se prilože netočne informacije ili se podnese ponuda koja nije u skladu s Dokumentacijom za nadmetanje u svakom je pogledu rizik za Ponuditelja i rezultirat će odbacivanjem takve ponude.

  2. Ponuditelj će Dokumentaciju za nadmetanje koristiti isključivo u svrhu izrade ponude za ovo nadmetanje i neće je ustupiti drugima i koristiti u druge svrhe.

  3. Ponuditelj se u postupku javne nabave mora pri izradi ponude pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ove Dokumentacije za nadmetanje. Propisani tekst Dokumentacije za nadmetanje ne smije se mijenjati, brisati niti nadopunjavati.

II. PONUDA

1. Obrazac ponude

 

Evidencijski broj nadmetanja: 4017-1/22

 

Naziv Ponuditelja: Broj ponude: __________

 

Adresa Ponuditelja: Datum ponude: _________

 

OIB Ponuditelja ___________________

 

 

Za Prodavatelja HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Karlovac

 

Poštovani,

 

nakon što smo proučili Dokumentaciju za nadmetanje, mi niže potpisani nudimo za otkup neopasnog otpada, u skladu s navedenom Dokumentacijom za nadmetanje iznos od

 

________________________________________________________

(cijena ponude - iznos brojkama) kn

 

________________________________________________________

(cijena ponude - iznos slovima) kuna

 

 

u skladu sa specifikacijom koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ponude. Ponuđena cijena formirana je u skladu sa svim odredbama ove Dokumentacije za nadmetanje.

 

Izjavljujemo da smo, kao Ponuditelj na ovom javnom nadmetanju, upoznati sa svim odredbama iz ove Dokumentacije za nadmetanje te da prihvaćamo sve opće, tehničke i posebne uvjete, te prijedlog ugovora.

 

Suglasni smo da je ova ponuda za nas obvezujuća tijekom 30 dana od datuma otvaranja ponuda.

 

Ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja:

 

Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja:

 

Pečat Ponuditelja:

 

 

 

 

OVAJ OBRAZAC PONUDE UJEDNO ĆE BITI I PRVA STRANICA PONUDE

II. PONUDA

 

2. Specifikacija otpada

 

REDNI BROJ

KLJUČNI BROJ

VRSTA OTPADA

PROCJENA OTPADA U GODINI/KG

JEDINIČNA CIJENA kn/kg

1 .OTPAD KOJI SAKUPLJAČ PLAĆA PROIZVOĐAČI

1

17 04 01

BAKAR

1.400,00

 

2

17 04 02

ALUMINIJ

500

 

3

17 04 05

ŽELJEZO I ČELIK

14.000,00

 

4

17 04 11

KABELSKI VODIČI (AL – kablovi, CU-kablovi)

1.400,00

 

5

17 04 09*

METALNI OTPAD ONEČIŠĆEN OPASNIM TVARIMA (TRANSFORMATORI BEZ ULJA)

7.000,00

 

6

16 06 01*

OLOVNE BATERIJE (AKUMULATORI)

200

 

7

20 01 01

PAPIR I KARTON

4.000,00

 

9

17 04 07

MIJEŠANI METALI (BROJILA, AL-ČE….)

16.000,00

 

UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-a

 

2. OTPAD KOJI PROIZVOĐAČ PLAĆA SAKLUPLJAČU

1

17 02 03

PLASTIKA

600

 

2

17 02 01

DRVO

1.000,00

 

3

17 06 04

IZOLACIJSKI MATERIJALI (PORCULAN,….)

6.000,00

 

UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-a

 

3 .OTPAD KOJI SE NE OBRAČUNAVA, A ZBRINJAVA

1

16 01 03

OTPADNE GUME

1.000,00

x

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA

REDNI BROJ

NAZIV

CIJENA

1

Otpad koji Sakupljač plaća Proizvođaču

 

2

Otpad koji Proizvođač plaća Sakupljaču

 

3

Otpad koji se ne obračunava a zbrinjava

x

Ukupna cijena ponude

x

Iznos PDV-a

x

Ukupna cijena ponude sa PDV-om

x

 

 

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: ___________________________ MP:

 

Napomena: obavezno popuniti jedinične cijene za svaku pojedinu stavku otpada.

 

Predmetna količina je okvirna i predstavlja procijenjene količine koje se planiraju prikupiti na svih 7 lokacija tijekom 12 mjeseci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II PONUDA

3. Podaci o Ponuditelju

 

 

 

Datum: ____________

 

 

 

NAZIV PONUDITELJA:

 

 

ADRESA:

 

 

OIB PONUDITELJA:

 

 

TELEFON ZA KONTAKT:

 

 

TELEFAKS ZA KONTAKT:

 

 

E-MAIL ADRESA ZA KONTAKT:

 

 

OSOBA ZA KONTAKT:

 

OVLAŠTENA OSOBA ZA

POTPISIVANJE UGOVORA:

 

ODGOVORNA OSOBA ZA

REALIZACIJU UGOVORA:

 

 

IBAN:

 

 

OTVOREN KOD:

 

 

 

Ime i prezime odgovorne osobe Ponuditelja:

 

 

Potpis odgovorne osobe Ponuditelja:

 

 

 

Pečat Ponuditelja:

II PONUDA

4. Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta


 

Naziv ponuditelja: ____________________________

Adresa ponuditelja: ____________________________

OIB ponuditelja: ____________________________

Datum: ____________


 

Kao ponuditelj u postupku prodaje neopasnog otpada, izjavljujemo da smo upoznati sa svim odredbama iz ove dokumentacije za prodaju, te da prihvaćamo sve opće, tehničke i posebne uvjete.

Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja: _________________________________

 

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: _________________________________

 

 

 

Pečat ponuditelja:

III. PRIJEDLOG UGOVORA

 

 

 

HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra karlovac, 47000 Karlovac, OIB 46830600751, zastupan po direktoru Zvonko Spudić , struč.spec.ing.sec.u daljnjem tekstu Prodavatelj

 

I

 

________________, OIB:____________________, zastupan po direktoru __________________, u daljnjem tekstu Kupac,

 

zaključili su

 

OKVIRNI U G O V O R broj _/22

 

ZBRINJAVANJE METALNOG I OSTALOG OTPADA

 

 

Članak 1.

 

Temeljem provedenog prikupljanja ponuda Prodavatelj prodaje, a Kupac kupuje neopasni otpad prema okvirnoj specifikaciji koja je sastavni dio ovog Ugovora

Sastavni dio ovog Ugovora je ponuda broj ___________od _________2022. godine.

 

Članak 2.

 

Ukupna ugovorena okvirna kupoprodajna cijena otpada iz članka 1. iznosi

 

 

Ukupna ugovorena kupoprodajna cijena bez PDV-a iznosi____________________kn

(slovima: _____________________________________________________________________)

 

Članak 3.

 

Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci, a realizirati će se sukcesivno, preuzimanjem i otpremom prikupljenih količina materijala na pojedinoj lokaciji.

Po preuzimanju pojedinog kontigenta robe, prodavatelj će ispostaviti račun u skladu sa otpremljenom količinom i vrstom.

Kupac će zaračunati iznos uplatiti na HR9424840081400016244 HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac otvorenog kod Raiffeisen Bank, u roku od petnaest (15) dana od dana ispostavljanja računa.

 

Članak 4.

 

Otprema se vrši po zahtjevu ovlaštenih osoba prodavatelja, nakon što se napune kontejneri za prikupljanje.

 

Članak 5.

 

Prodavatelj će Kupcu izdati račun za svaku pojedinu otpremu, a za otpad koji Proizvođač plaća Kupcu, Kupac će izdati račun za svaku pojedinu otpremu.

 

Članak 6.

Kupac je otpad pregledao i kupuje po viđenju, u stanju u kakvom je zatečen u trenutku kupoprodaje, nema nikakvih prigovora glede kvalitete, skrivenih nedostataka ili kupoprodajne cijene, što isključuje sve naknadne prigovore.

 

Članak 7.

 

Sve eventualne troškove po ovom Ugovoru, troškove utovara i troškove otpreme otpada sa lokacije Prodavatelja snosi Kupac. Kupac je dužan prilikom preuzimanja kupljenog otpada obavezno popuniti odgovarajuće prateće listove za neopasni otpad sukladno Zakonu o otpadu.

 

 

 

 

Članak 8.

 

Za pitanja koja nisu regulirana odredbama ovog Ugovora, a mogu utjecati na njegovu provedbu, ugovorne strane će primjenjivati odredbe Zakona o obveznim odnosima.

 

Prodavatelj i Kupac uložit će svaki napor da dogovorno riješe eventualne sporove koji nastanu temeljem ili u vezi Ugovora.

O svim sporovima koje Prodavatelj i Kupac ne mogu riješiti sporazumno, odlučuje stvarno nadležan sud prema sjedištu Prodavatelja.

 

Članak 9.

 

Odgovorna osoba za provedbu ovog Ugovora sa strane Prodavatelja je Robert Bogut

Odgovorna osoba za provedbu ovog Ugovora sa strane Kupca je ___________________________.

 

Članak 10.

 

Ovaj Ugovor stupa na snagu potpisom ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.

Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih ugovorne strane zadržavaju po dva (2).

 

 

 

U Karlovcu, ___________2022. godine

 

 

 

Za Prodavatelja: Za Kupca:

 

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Ovlaštena osoba

Elektre Karlovac

 

 

___________________________ __________________________

Zvonko Spudić, struč.spec.ing.sec

Direktor

Izdvojeno


Dodavanje novih komentara je onemogućeno.